ดาวน์โหลดสื่อ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ดาวน์โหลดสื่อ
สปอตโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2561 (ภาษาถิ่นเหนือ)... ขนาดไฟล์ 1,055 KB  7
สปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคนมฯ ... ขนาดไฟล์ 1,651 KB  21
รายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหาร กปส. ของ สปข.3... ขนาดไฟล์ 34,834 KB  26
สรุปการประชุมผู้บริหาร 20 เมษายน 61... ขนาดไฟล์ 325 KB  6
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑... ขนาดไฟล์ 436 KB  35
การจัดการความรู้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... ขนาดไฟล์ 2,808 KB  11
แผนพัฒนาองค์การกรมประชาสัมพันธ์(PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561... ขนาดไฟล์ 4,948 KB  13
มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี(OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ... ขนาดไฟล์ 242 KB  39
คำขอหนังสือรับรอง... ขนาดไฟล์ 20 KB  12