ดาวน์โหลดสื่อ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ดาวน์โหลดสื่อ
จิงเกิ้ลเลือกตั้ง ปี 2562... ขนาดไฟล์ 25,613 KB  4
สปอต สายสัมพันธ์เกราะคุ้มกันยาเสพติด สวท.ลำพูน... ขนาดไฟล์ 819 KB  12
รายละเอียดโครงการยุทธศาตร์ปี 2562 (สขร.สปข.3)... ขนาดไฟล์ 183 KB  82
โครงการ ปี 62 สผป.รับผิดชอบ (9 พ.ย.61)... ขนาดไฟล์ 541 KB  58
สปอตโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2561 (ภาษาถิ่นเหนือ)... ขนาดไฟล์ 1,055 KB  66
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑... ขนาดไฟล์ 436 KB  70
การจัดการความรู้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... ขนาดไฟล์ 2,808 KB  46
มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี(OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ... ขนาดไฟล์ 242 KB  58
คำขอหนังสือรับรอง... ขนาดไฟล์ 20 KB  45