สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่


       กรมประชาสัมพันธ์ ได้ขยายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ภาคเหนือจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2503 โดยใช้ชื่อว่า "สำนักประชาสัมพันธ์เขตลำปาง" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง" ทำหน้าที่กำกับดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ.2518 เปลี่ยนจาก กองประชาสัมพันธ์เขตลำปาง เป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2 ลำปาง" จากนั้น พ.ศ.2529 เปลี่ยนเป็น "ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 3" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน 

       จากนั้น ในปี พ.ศ.2540 ด้วยการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3" และวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2543 ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง มาตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน

  

 

 

วิสัยทัศน์

      สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด.พันธกิจ

      เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด.