แนวทางประชาสัมพันธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ปีพ.ศ.2560

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี ไทย-อ... 1
ร้านไปรษณีย์กรุงสยาม ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"... 6
"ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ"... 5
"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"... 7
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบภาพเขียนการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จัดท... 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานการ์ด ทรงขอบใจประชาชนร่วมงานพร... 11
พระราชพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล... 10
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ... 17
“กรมธนารักษ์” เตรียมความพร้อมผลิตเหรียญกษาปณ์ ร. 10 สำหรับใช... 16
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต... 15
ประเภทของ “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ... 17
ร.10 โปรดเกล้า ฯ จัดโครงการจิตอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ... 16
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์การปฎิรูปประเทศไทย
รัฐบาลเดินหน้าบริหารจัดการน้ำของประเทศ... 3
"รัฐบาลขับเคลื่อนคนไทยสู่ศตวรรตที่ ๒๑"... 10
"ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้า... 9
"สิทธฺมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่... 8
นายกรัฐมนตรีย้ำ โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ต้องอาศัยกลไกขับเคล... 9
นายกรัฐมนตรีชี้ประชาชนต้องปรับตัวให้ทันโลกดิจิทัล... 15
วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อ... 10
ธนาคารโลกเลื่อนอันดับ “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย” ... 16
นายกรัฐมนตรีพอใจสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น... 15
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ... 19
การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐”... 15
การปฏิรูปเพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ... 16
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหาชายแดนใต้
ศอ.บต. ส่งนักศึกษาไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอบชิงทุนเ... 1
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรั... 5
"ศอ.บต.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โครงการของดีชายแดนใต้ ประ... 5
สปข.๒,๔,๕ จัดเสวนา สามเหลี่ยมเศษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน... 8
การสร้างสันติและการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้... 10
จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมต้อนรับ ครม.สัญจร... 9
ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างส... 15
ศธ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา... 14
ศอ.บต.ขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาล... 17
“บูดูอบแห้ง”สร้างรายได้... 15
ของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 10... 13
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว
รัฐบาลเปิดศูนย์ OSS 24 ชั่วโมง พร้อมปรับแผนลดขั้นตอน เพิ่มช่... 1
"รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายโดยบูรณาการการทำงานก... 8
"ห้ามแรงงานต่างด้าวห้ามประกอบอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้า... 7
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเปิดให้แรงงานจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุ... 12
การแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว... 12
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว... 9
แรงงานจังหวัด พื้นที่ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ บูรณาการอำนวยคว... 10
กระทรวงแรงงานชี้แจงแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมีย... 16
แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูที่ผ่านการตรวจสัญชาติ... 15
กระทรวงแรงงานชี้แจงขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ MOU... 16
การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเม่ียนมา ลาว กัมพูชา... 17
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์... 16
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
คสช.เปิดศูนย์ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ... 1
"ข้อดีของบรรษัทภิบาล(Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต"... 5
"บรรษัทภิบาล Corporate Governance ป้องกันการทุจริต"... 5
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต... 7
นายกรัฐมนตรีประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริต”... 10
กลยุทธ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแส ... 10
กลยุทธ์"การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต"... 9
กลยุทธ์ “ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการท... 14
กลยุทธ์ “ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทร... 15
ยุทธศาสตร์ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”... 16
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญา UN ว่าด้วยการ... 15
การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ... 16
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกต. ประชุมงานสืบสวนสอบสวนเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส. แล... 1
"กกต. จัดอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวน ระดับกลาง"... 5
"กกต. จัดอบรมส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไ... 5
กกต.จัดประชุมผู้บริหารเตรียมพร้อมการจัดการเลือกตั้ง... 7
คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี... 13
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย... 9
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน... 10
แนวทางการพัฒนาคนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย... 17
คุณสมบัติของ กกต. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ... 14
จังหวัดแพร่ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ครบแล้วทั้ง ๘๓ ... 15
ลักษณะของพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย... 14
กกต. พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน ด้านกิจการพรรคการเมือง... 16