แนวทางประชาสัมพันธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ปีพ.ศ.2561

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี ไทย-อ... 13
ร้านไปรษณีย์กรุงสยาม ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"... 16
"ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ"... 16
"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"... 17
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบภาพเขียนการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จัดท... 19
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานการ์ด ทรงขอบใจประชาชนร่วมงานพร... 21
พระราชพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล... 18
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ... 28
“กรมธนารักษ์” เตรียมความพร้อมผลิตเหรียญกษาปณ์ ร. 10 สำหรับใช... 24
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ชีวิต ออมสินให้อนาคต... 25
ประเภทของ “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ... 28
ร.10 โปรดเกล้า ฯ จัดโครงการจิตอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ... 27
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์การปฎิรูปประเทศไทย
รัฐบาลเดินหน้าบริหารจัดการน้ำของประเทศ... 17
"รัฐบาลขับเคลื่อนคนไทยสู่ศตวรรตที่ ๒๑"... 21
"ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้า... 20
"สิทธฺมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่... 17
นายกรัฐมนตรีย้ำ โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" ต้องอาศัยกลไกขับเคล... 21
นายกรัฐมนตรีชี้ประชาชนต้องปรับตัวให้ทันโลกดิจิทัล... 25
วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อ... 20
ธนาคารโลกเลื่อนอันดับ “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย” ... 26
นายกรัฐมนตรีพอใจสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น... 24
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ... 28
การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐”... 24
การปฏิรูปเพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ... 24
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหาชายแดนใต้
ศอ.บต. ส่งนักศึกษาไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอบชิงทุนเ... 15
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรั... 17
"ศอ.บต.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ โครงการของดีชายแดนใต้ ประ... 16
สปข.๒,๔,๕ จัดเสวนา สามเหลี่ยมเศษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน... 18
การสร้างสันติและการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้... 18
จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมต้อนรับ ครม.สัญจร... 17
ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างส... 23
ศธ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา... 24
ศอ.บต.ขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาล... 26
“บูดูอบแห้ง”สร้างรายได้... 25
ของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ 10... 23
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว
รัฐบาลเปิดศูนย์ OSS 24 ชั่วโมง พร้อมปรับแผนลดขั้นตอน เพิ่มช่... 10
"รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายโดยบูรณาการการทำงานก... 17
"ห้ามแรงงานต่างด้าวห้ามประกอบอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้า... 18
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเปิดให้แรงงานจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุ... 22
การแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว... 20
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว... 19
แรงงานจังหวัด พื้นที่ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ บูรณาการอำนวยคว... 18
กระทรวงแรงงานชี้แจงแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมีย... 26
แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูที่ผ่านการตรวจสัญชาติ... 25
กระทรวงแรงงานชี้แจงขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ MOU... 24
การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเม่ียนมา ลาว กัมพูชา... 29
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์... 26
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
คสช.เปิดศูนย์ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ... 11
"ข้อดีของบรรษัทภิบาล(Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต"... 15
"บรรษัทภิบาล Corporate Governance ป้องกันการทุจริต"... 15
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต... 17
นายกรัฐมนตรีประกาศเจตนารมณ์ “เราจะไม่ทนต่อการทุจริต”... 19
กลยุทธ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน ผู้แจ้งเบาะแส ... 20
กลยุทธ์"การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต"... 19
กลยุทธ์ “ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการท... 25
กลยุทธ์ “ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทร... 24
ยุทธศาสตร์ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”... 24
การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญา UN ว่าด้วยการ... 24
การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการ... 26
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกต. ประชุมงานสืบสวนสอบสวนเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส. แล... 11
"กกต. จัดอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวน ระดับกลาง"... 15
"กกต. จัดอบรมส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไ... 14
กกต.จัดประชุมผู้บริหารเตรียมพร้อมการจัดการเลือกตั้ง... 18
คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี... 21
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย... 20
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน... 20
แนวทางการพัฒนาคนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย... 26
คุณสมบัติของ กกต. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ... 23
จังหวัดแพร่ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ครบแล้วทั้ง ๘๓ ... 24
ลักษณะของพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย... 23
กกต. พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน ด้านกิจการพรรคการเมือง... 26