ท่านกำลังรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

FM 91.0 MHz

8 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนน แพร่-ลอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทร. 0-5452-3515-6 โทรสาร 0-5452-3515

เยี่ยมชมเว็บไซต์