ท่านกำลังรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

FM 94.75 MHz

2 ถนนหน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

โทร. 054 - 771025 โทรสาร 054 - 771025 ต่อ 18

เยี่ยมชมเว็บไซต์