ท่านกำลังรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง

FM 90.5 MHz

200 หมู่4 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร. 053-681899 โทรสาร 053-681899

เยี่ยมชมเว็บไซต์