ท่านกำลังรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

AM 1134 KHz

420 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทร. 054 - 224556 โทรสาร 054 - 224561

เยี่ยมชมเว็บไซต์