แนวทางประชาสัมพันธ์ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC
ประเด็น IOC พ.ย.60 (3)... 5
ประเด็น IOC พ.ย.60 (2)... 3
ประเด็น IOC พ.ย.60 (1)... 2
ประเด็น IOC ต.ค.60 (5)... 5
ประเด็น IOC ต.ค. 60 (4)... 4
ประเด็น IOC ต.ค. 60 (3)... 3
ประเด็น IOC ต.ค. 60 (2)... 3
ประเด็น IOC ต.ค. 60 (1)... 2
ประเด็น IOC ก.ย.60 (1)... 9
ประเด็น IOC ก.ย.60 (2)... 6
ประเด็น IOC ก.ย.60 (3)... 5
ประเด็น IOC ก.ย.60 (4)... 5
ประเด็น IOC ส.ค.60 (1)... 5
ประเด็น IOC ส.ค.60 (2)... 5
ประเด็น IOC ส.ค.60 (3)... 5
ประเด็น IOC ส.ค.60 (4)... 5
ประเด็น IOC ส.ค.60 (5)... 5
ประเด็น IOC ก.ค.60 (1)... 5
ประเด็น IOC ก.ค.60 (2)... 4
ประเด็น IOC ก.ค.60 (3)... 5
ประเด็น IOC ก.ค.60 (4)... 6
ประเด็น IOC มิ.ย.60 (1)... 5
ประเด็น IOC มิ.ย.60 (2)... 6
ประเด็น IOC มิ.ย.60 (3)... 5
ประเด็น IOC มิ.ย.60 (4)... 6
ประเด็น IOC พ.ค.60 (1)... 4
ประเด็น IOC พ.ค.60 (2)... 4
ประเด็น IOC พ.ค.60 (3)... 5
ประเด็น IOC พ.ค.60 (4)... 5
ประเด็น IOC พ.ค.60 (5)... 6
ประเด็น IOC เม.ย.60 (1)... 5
ประเด็น IOC เม.ย.60 (2)... 5
ประเด็น IOC เม.ย.60 (3)... 5
ประเด็น IOC เม.ย.60 (4)... 5
ประเด็น IOC มี.ค.60 (1)... 6
ประเด็น IOC มี.ค.60 (2)... 4
ประเด็น IOC มี.ค.60 (3)... 5
ประเด็น IOC มี.ค.60 (4)... 5
ประเด็น IOC ก.พ.60 (1)... 4
ประเด็น IOC ก.พ.60 (2)... 5
ประเด็น IOC ก.พ.60 (3)... 4
ประเด็น IOC ก.พ.60 (4)... 5
ประเด็น IOC ม.ค.60 (1)... 5
ประเด็น IOC ม.ค.60 (2)... 5
ประเด็น IOC ม.ค.60 (2)... 5
ประเด็น IOC ม.ค.60 (3)... 6
ประเด็น IOC ม.ค.60 (4)... 5
ประเด็น IOC ธ.ค.59 (1)... 5
ประเด็น IOC ธ.ค.59 (2)... 4
ประเด็น IOC ธ.ค.59 (3)... 5
ประเด็น IOC ธ.ค.59 (4)... 5
ประเด็น IOC พ.ย.59 (1)... 4
ประเด็น IOC พ.ย.59 (2)... 5
ประเด็น IOC พ.ย.59 (3)... 5
ประเด็น IOC พ.ย.59 (4)... 5
ประเด็น IOC พ.ย.59 (5)... 5
ประเด็น IOC ต.ค.59 (1)... 6
ประเด็น IOC ต.ค.59 (2)... 5
ประเด็น IOC ต.ค.59 (3)... 6
ประเด็น IOC ต.ค.59 (4)... 6
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 1... 7
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 2... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 3... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 4... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 5... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 6... 4
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 7... 7
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 8... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 9... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 10... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 11... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 12... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 13... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 14... 4
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 15... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 16... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 17... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 18... 4
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 19... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 20... 4
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 21... 6
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 22... 6
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 23... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 24... 4
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 25... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 26... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 27... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 28... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 29... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 30... 6
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 31... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 32... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 33... 5
ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 34... 4
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการเชื่อมั่นประเทศไทย
เชื่อมั่น ลำดับที่ 1... 6
เชื่อมั่น ลำดับที่ 2... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 3... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 4... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 5... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 6... 4
เชื่อมั่น ลำดับที่ 7... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 8... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 9... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 10... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 12... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 13... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 14... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 15... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 16... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 17... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 18... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 19... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 20... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 21... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 22... 4
เชื่อมั่น ลำดับที่ 23... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 24... 6
เชื่อมั่น ลำดับที่ 25... 6
เชื่อมั่น ลำดับที่ 26... 4
เชื่อมั่น ลำดับที่ 28... 4
เชื่อมั่น ลำดับที่ 29... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 30... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 31... 4
เชื่อมั่น ลำดับที่ 32... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 33... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 34... 7
เชื่อมั่น ลำดับที่ 35... 5
เชื่อมั่น ลำดับที่ 36... 5
แนวทางประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!!
Download Page

แนวทางการนำเสนอข่าวและรายการประจำสัปดาห์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางประชาสัมพันธ์ :
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!!