แนวทางประชาสัมพันธ์ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
แนวทางประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!!
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
Download Page

แนวทางการนำเสนอข่าวและรายการประจำสัปดาห์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางประชาสัมพันธ์ :
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!!