โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

    โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

     พัฒนาหนองน้ำป่าแงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ องค์กการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกหนองน้ำป่าแง เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

     จิตอาสาพัฒนาหนองน้ำป่าแง ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำแห่งชีวิต บนวิถีความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชาวชุมชนในตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม ได้ร่วมกันพัฒนาหนองน้ำป่าแง เพื่อฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำ และระบบนิเวศน์ พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

     รายการมองเมืองเหนือ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

  

  กิจกรรพัฒนาหนองนำ้ป่าแง

IMG_4298
IMG_1779
IMG_4326
IMG_1695
IMG_4367
IMG_4338
IMG_4337
IMG_4357
IMG_4331
IMG_4415