งบการเงินที่เปิดเผยสู่สาธารณะ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : รายงานการเงิน